วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปผลการปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การคุมนักเรียนในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยการประดิษฐ์ " เก้าอี้ลดโลกร้อน"
2. การไปทัศนศึกษา วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2555 ณ ไบแทคบางนา กรุงเทพฯสรุปผลการปฎิบัตงานระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม - 10 สิงหาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การจัดกิจกรรมวันวิชาการ sci show และกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
2. สรุปโครงการค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. การจัดกิจกรรมกีฬาอำเภอ และการรับลงทะเบียนนักกีฬา  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช


สรุปการปฎิบัตงานระหวางวันที่ 16-27 กรกฏาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การควบคุมการสอบกลางภาค
2. การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ วิทยาลัยชุมชน  จ. พัทลุง

สรุปการปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 2-13 กรกฏาคม พ.ศ 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อผู้เรียน
2. การออกข้อสอบกลางภาค
3. การจัดกิจกรรมกีฬาสี การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สรุปการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีครู ภายใน 2 สัปดาห์ จากวันที่ 16 มิถุนายน- 30 มิถุนายน 2555


- ต้อนรับคณครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบทั้ง 10 สวน ที่มาเยี่ยมโรงเรียนสวนกุกลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
- ต้อนรับคณผู้ประเมินจาก ส.ม.ศ เพื่อรอการการประเมินรอบ 3 และเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น แผนการสอนของครูพี้เลียง เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน, Best Practice , การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

สรุปการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีครู ภายใน 2 สัปดาห์ จากวันที่ 1 มิถุนายน- 15 มิถุนายน 2555


สรุปการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีครู  ภายใน 2 สัปดาห์ จากวันที่ 1 มิถุนายน- 15 มิถุนายน 2555


        จากการปฎิบัติงานในหน้าที่ครู เช่น การจัดกาารเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1/2 ทำให้ได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เช่น การสอนชีววิทยา โดยไม่ใช้   power point แต่ใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นการเขียนบนกระดาษ และนำรูปให้นักเรียนดูและอธิบายรูปให้นักเรียนเข้าใจ สอดแทรกด้วนการนำวิดีโอเนื้อหาที่สอนประกอบการสอนซึ้งทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น ซึ้งการสอนแบบนี้เหมือนกับเป็นการติวในเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจเนื้อบทเรียนได้ดีขึ้น