วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปผลการปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การคุมนักเรียนในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยการประดิษฐ์ " เก้าอี้ลดโลกร้อน"
2. การไปทัศนศึกษา วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2555 ณ ไบแทคบางนา กรุงเทพฯสรุปผลการปฎิบัตงานระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม - 10 สิงหาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การจัดกิจกรรมวันวิชาการ sci show และกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
2. สรุปโครงการค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. การจัดกิจกรรมกีฬาอำเภอ และการรับลงทะเบียนนักกีฬา  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช


สรุปการปฎิบัตงานระหวางวันที่ 16-27 กรกฏาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การควบคุมการสอบกลางภาค
2. การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ วิทยาลัยชุมชน  จ. พัทลุง

สรุปการปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 2-13 กรกฏาคม พ.ศ 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อผู้เรียน
2. การออกข้อสอบกลางภาค
3. การจัดกิจกรรมกีฬาสี การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์