วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1. สรุปการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีครูในสถานศึกษา 1 ภายใน 2 สัปดาห์ จากวันที่ 16 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2555

สรุปการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีครูในสถานศึกษา 1 ภายใน 2 สัปดาห์

 • วันที 16 พฤษภาคม 2555
   • ตอนรับคณะครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษา และได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
   • ได้จัดอาหารเพื่อตอนรับคณะครู
 • วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
   • ได้ทำความสะอาดและจัดห้องพักครู เพื่อเตรียมความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน
 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2555  
   • ได้เข้าประชุมร่วมกันกับครูทั้งโรงเรียน เรื่องการเตียมแผนการสอน และการจัดหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา
 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2555   
   • เข้าพบครูพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมเนื้อหาที่สอน
   • การจัดทำแผนการสอน
   • ช่วยฝ่ายวิชาการในการจัดทำตารางสอน
 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2555  
   • เตรียมเนื้อวิชาที่สอนร่วมกับครูพี่เลี้ยง
   • ช่วยฝ่ายวิชาการในการจัดทำตารางสอน
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2555  
   • วันเปิดภาคเรียนเป็นวันแรก
   • ช่วยฝ่ายวิชาการในการจัดทำตารางสอนทียังไม่สมบูรณ์
   • ร่วมประชุม เรื่องการจัดทำหลักสูตรสวนกุหลาบ ผ.อ. กล่าวตอนรับนักศึกษาฝึกสอน พร้อมให้โอวาท
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 
   • เตรียมเนื้อหาที่สอน และจัดแผนการจัดการเรียนรู้
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 
   • คาบที่ 3-4 และ 5-6 สอนนักเรียนชั้น ม. 5/1,2 พบปะพูดคุยกับนักเรียนและข้อตกลงในการเรียน พร้อมแจ้งเนื้อการเรียน
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 
   • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2,3,4,5,6 ทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียน
 • วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 
   • ให้นักเรียนชั้น ม.5/1,2 ปลูกต้นกุหลาบบริเวณหน้าประชาสัมพันธ์ และคุมเด็กให้ทำความสะอาดบริเวณสวนป่าของโรงเรียน
 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 
   • ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการเพื่อมอบหมายงานในหน้าที่ครูโดยแบ่งหน้าที่เป็นวิชาเอก และร่วมประชุมกับครูพี่เลี้ยง
 • วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 
   • เวรรับเด็กหน้าโรงเรียน
   • คาบที่ 3-4 สอนนักเรียนชั้น ม. 5/1 เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
   • คาบที่ 5-6 สอนนักเรียนชั้น ม. 5/1 เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 
   • แนะนำตัวหน้าโรงเรียน
   • ช่วยครูพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี
   • ประชุมร่วมกันกับครูภายในหมวดวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดทำแผนการสอน และผลสอบ O-NET ของนักรเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
   • บันทึกข้อมูลและประวัติของโรงเรียนลงในคู่มือการปฎิบัตงานวิชาชีพครู
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2555
   • คาบที่ 3-4 สอนนักเรียนชั้น ม. 5/1 เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลัง
   •  คาบที่ 5-6 สอนนักเรียนชั้น ม. 5/1 เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น